Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookies

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 • 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HEATING Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Technologicznej 19, 35-213 Rzeszów, KRS 0000023163, NIP: 8132705606, Regon: 690017285.
 • 2.W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – rodo@heating.pl
 • 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:
  • · zawarciem i realizacją umów,
  • · prowadzeniem analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • · sprzedażą produktów i usług oferowanych przez Administratora,
  • · zakupem materiałów, towarów i usług od kontrahentów współpracujących z Administratorem
  • · obsługą posprzedażową produktów i usług oferowanych przez administratora,
  • · prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań, dochodzenie roszczeń,
  • · archiwizacją,
  • · udzielaniem odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • · prowadzeniem działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • · wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • 4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w firmie HEATING Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Technologicznej 19, 35-213 Rzeszów,
 • 5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • 6.Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:
  • · przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  • · okresu przez jaki świadczone są usługi,
  • · okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,
  • · okresu na jaki została udzielona zgoda.
 • 7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • 9.Podanie tych danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania.
 • 10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka plików cookies

I. DEFINICJE

 • 1. Administrator – HEATING Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Technologiczna 19, 35-213 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000023163, NIP: 8132705606, REGON: 690017285
 • 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 • 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 • 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 • 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 • 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 • 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania
 • 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • · Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • · Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 • 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 • 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.
Copyright ©HEATING Sp. z o.o.
Realizacja: